روستای شگیم http://shegim1.mihanblog.com 2018-11-12T23:23:57+01:00 text/html 2013-08-15T10:04:03+01:00 shegim1.mihanblog.com فرهاد میری لبخند مصنوعی http://shegim1.mihanblog.com/post/64 <p style="text-align: center;" align="center"><font size="5"><font face="courier new,courier,monospace"><span style="font-family: _L4i_Morvarid; font-size: 12pt;">همیشه هم قافیه بوده اند، <span style="color: red;">“ســیب” </span>و “فریـــب</span> <span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt;'>”!</span></font></font></p><font size="5" face="courier new,courier,monospace"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt;'><br></span><span style="font-family: _L4i_Morvarid; font-size: 12pt;"><font size="5" face="courier new,courier,monospace">همانند<span style="color: red;"> سیبی </span>که آدم و حوا را فریب داد و حالـــا هم با هم میگوییم</font></span></p><font size="5" face="courier new,courier,monospace"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt;'><br></span><font size="5"><font face="courier new,courier,monospace"><span style="font-family: _L4i_Morvarid; font-size: 12pt;"><font size="5" face="Courier New">"</font>سیــــــــــب "</span></font></font></p><font size="5" face="courier new,courier,monospace"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt;'><br></span><span style="font-family: _L4i_Morvarid; font-size: 12pt;"><font size="5" face="courier new,courier,monospace">و دوربین های عکاسی را فریب میدهیمـــ</font></span></p><font size="5" face="courier new,courier,monospace"> </font><p style="text-align: center;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt;'><br></span><font size="5"><font face="courier new,courier,monospace"><span style="font-family: _L4i_Morvarid; font-size: 12pt;">تا پنهان کنیم اندوهمان را پشت این<span style="color: red;"> لبخند </span>مصنوعی</span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt;'>…</span></font></font></p> text/html 2013-06-12T17:18:05+01:00 shegim1.mihanblog.com فرهاد میری من ... http://shegim1.mihanblog.com/post/60 <P align=center><FONT color=#0000ff size=5><STRONG>من بهلول را دوست دارم!</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5><STRONG>دیوانه بودن و عاقلانه زیستن را!!!</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5><STRONG>من بهار را دوست دارم!</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5><STRONG>جوانی و سبز بودن را!!!</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5><STRONG>من آن تکه ابر را دوست دارم!</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5><STRONG>در اوج بودن و کودکانه گریستن را!!!</STRONG></FONT></P> text/html 2013-06-12T17:08:34+01:00 shegim1.mihanblog.com فرهاد میری امید یعنی این http://shegim1.mihanblog.com/post/59 <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><FONT size=2 face="courier new,courier,monospace"><STRONG>امید یعنی بدونی٬ تا هستی میتونی تغییر کنی و دنیا رو تغییر بدی.</STRONG></FONT></SPAN></P><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><FONT size=2 face="courier new,courier,monospace"> <P style="TEXT-ALIGN: left" align=right><STRONG><BR></STRONG></P></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><FONT size=2 face="courier new,courier,monospace"><STRONG>امید یعنی بدونی٬ خداوند دوستت داره و اگه به تو زمان داده معنیش اینه که توی این فرصت میشه</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><FONT size=2 face="courier new,courier,monospace"><STRONG>یه کارایی کرد.</STRONG></FONT></SPAN></P><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><FONT size=2 face="courier new,courier,monospace"><STRONG>امید یعنی این که همیشه بخشش خداوند را از اشتباه خود بزرگتر بدانیم.</STRONG></FONT></SPAN></P><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><FONT size=2 face="courier new,courier,monospace"> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><STRONG><BR></STRONG></P></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><FONT size=2 face="courier new,courier,monospace"><STRONG>امید یعنی این که اگر دانه ی زندگی صد بار از دستمان رها شد٬باز هم برای برداشتن و به مقصد </STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><FONT size=2 face="courier new,courier,monospace"><STRONG>رساندن آن به ابتدا برگردیم این بار٬ محکم تر گام برداریم</STRONG></FONT></SPAN></P><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><FONT size=2 face="courier new,courier,monospace"><STRONG>امید یعنی بدونی٬ تا هستی میتونی تغییر کنی و دنیا رو تغییر بدی.</STRONG></FONT></SPAN></P><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><FONT size=2 face="courier new,courier,monospace"> <P style="TEXT-ALIGN: left" align=right><STRONG><BR></STRONG></P></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><FONT size=2 face="courier new,courier,monospace"><STRONG>امید یعنی بدونی٬ خداوند دوستت داره و اگه به تو زمان داده معنیش اینه که توی این فرصت میشه</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><FONT size=2 face="courier new,courier,monospace"><STRONG>یه کارایی کرد.</STRONG></FONT></SPAN></P><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><FONT size=2 face="courier new,courier,monospace"><STRONG>امید یعنی این که همیشه بخشش خداوند را از اشتباه خود بزرگتر بدانیم.</STRONG></FONT></SPAN></P><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><FONT size=2 face="courier new,courier,monospace"> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><STRONG><BR></STRONG></P></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><FONT size=2 face="courier new,courier,monospace"><STRONG>امید یعنی این که اگر دانه ی زندگی صد بار از دستمان رها شد٬باز هم برای برداشتن و به مقصد </STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><FONT size=2 face="courier new,courier,monospace"><STRONG>رساندن آن به ابتدا برگردیم این بار٬ محکم تر گام برداریم</STRONG></FONT></SPAN></P></SPAN> text/html 2012-05-19T03:29:05+01:00 shegim1.mihanblog.com فرهاد میری زندگی چیست؟ http://shegim1.mihanblog.com/post/57 <FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#666666 size=4>واقعا معنای زندگی چیست؟ایا زندگی نفس كشیدن است؟ایا زندگی حركت كردن است؟ایا زندگی معنای خاص فعل بودن است؟</FONT> <P style="COLOR: rgb(204,204,204)"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#666666 size=4>نه چنین نیست,حیوانات نیز همگی نفس می كشند,حركت می كنند ولی چیست كه ما را نسبت به انها تمایز می دهد؟چه چیزی است كه ما را برتر می كند؟چیست كه به حیوان ناطق ارزش می دهد؟اری,این گوهر پنهان <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,51)">عشـــــــــــــق</SPAN> است.عشق پاك,عشق حقیقی,عشق خدایی,عشق بین دو انسان,عشق بین انسان و خدا,عشقی كه اینه ی دل را جلا می دهد تا زنده بودن و زندگی كردن در ان جلوه كند,عشقی كه انسان را چنان مست و از خود بی خود می كند كه معنای زندگی حقیقی را درك كند,عشقی كه عناصر اصلی ان محبت و دوست داشتن هستند,عشقی كه انسان در پناهش دیگر تنها نیست.عشقی كه ضمیر خفته ی انسان را بیدار می كند,عشقی كه انسان را از درون شعله ور می كند وتمام غم ها را در اتش خود می سوزاند,عشقی كه به انسان می فهماند لازمه ی رسیدن رفتن و حركت كردن است,حركتی كه نیروی خود را از عشق می گیرد,عشقی كه با گذشت زمان نه تنها كم رنگ نمی شود و ازبین نمی رود بلكه بیشتر در وجود ادمی تجلی می كند,عشقی كه در ان دیگر انسان ارزوی مرگ نمی كند,عشقی كه دران وجود انسان,ذهن انسان و قلب انسان سرشار از حس لذت بخش زیستن می شود,سرشارازحس بودن میشود,عشقی كه در ان وجود انسان مملو از توان ایستادن است,توان ایستادن در مقابل سختی,توان ماندن,توان زندگی كردن ...</FONT></P> text/html 2011-12-01T04:42:24+01:00 shegim1.mihanblog.com فرهاد میری حکایت خدا و گنجشک http://shegim1.mihanblog.com/post/27 <P><SPAN id=more-415></SPAN><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>روزها گذشت و گنجشک با خدا هیچ نگفت.<BR>فرشتگان سراغش را از خدا گرفتند و خدا هر بار به فرشتگان این گونه می گفت: ” می آید، من تنها گوشی هستم که غصه هایش را می شنود و یگانه قلبی ام که دردهایش را در خود نگه می دارد و سر انجام گنجشک روی شاخه ای از درخت دنیا نشست.<BR>” فرشتگان چشم به لب هایش دوختند، گنجشک هیچ نگفت و خدا لب به سخن گشود:</FONT></P> <P><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>” با من بگو از آنچه سنگینی سینه توست.<BR>” گنجشک گفت:<BR>” لانه کوچکی داشتم، آرامگاه خستگی هایم بود و سرپناه بی کسی ام. تو همان را هم از من گرفتی. این توفان بی موقع چه بود؟ چه می خواستی از لانه محقرم کجای دنیا را گرفته بود و سنگینی بغضی راه بر کلامش بست.<BR>سکوتی در عرش طنین انداز شد. فرشتگان همه سر به زیر انداختند. خدا گفت:<BR>” ماری در راه لانه ات بود. خواب بودی. باد را گفتم تا لانه ات را واژگون کند. آنگاه تو از کمین مار پر گشودی. ” گنجشک خیره در خدایی خدا مانده بود.<BR>خدا گفت: ” و چه بسیار بلاها که به واسطه محبتم از تو دور کردم و تو ندانسته به دشمنی ام بر خاستی. ” اشک در دیدگان گنجشک نشسته بود. ناگاه چیزی در درونش فرو ریخت. های های گریه هایش ملکوت خدا را پر کرد.</FONT></P> <P><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><BR><FONT size=4></FONT></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-11-24T08:26:31+01:00 shegim1.mihanblog.com فرهاد میری شعر زیبای انور بیجارزهی http://shegim1.mihanblog.com/post/22 <P align=center><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3>هانگلی ای دختر قوم بلوچ<B></B></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>با توام وقت غزل , آغاز کوچ</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>ای که گیسویت صبا را یافته</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>نم نمک طرح کمندی بافته</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>گیسوی سبز نخیلت مستدام</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>باغ لیمو و ترنجت شادکام</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>هدهد سینا شرف را از تو دید</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>مرغ مینا دانه از دست تو چید</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>ماه چهارده رازهایت که بدید</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>در پی همراهیت نالان دوید</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>رقص آتش با قلم آغاز کن</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>شعری با شور دوبیتی ساز کن</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>هر نوایت صد رباعی راز داشت</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>مثنوی در چشم نازت ناز داشت</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>می شود یک شب تورا مهمان کنم ؟</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>در نمازت خلوتی پنهان کنم ؟</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>تو غزل بانوی مجلس باشی و</B><B> </B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>من بخوانم صفحه ای از روی تو</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>ماه هست و پرده ی شب راز دار</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>هانی از شور غزل ها باردار</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>هانگلی , فرزند ما میر کمبر است</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>تابلوی ارشاد ما پیغمبر است</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>هانگلی صد حیف که رویایم شکست</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>گرچه که بین ما و تو صد فاصله است</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>تو و جمعت مردمی قله نشین</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>من ولی ساده دلی دره نشین</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>کار من هر روز تکرار توست</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>هانگلی , تکرار افکار توست</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>این که تو دریانشین و من ولی</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>قایقی بشکسته نزد هانگلی</B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>هانگلی هشدار من بارانی ام </FONT></FONT><FONT color=#000000><BR></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>گاه مثل مكران طوفانی ام</FONT></FONT></P><FONT color=#000000> <P dir=rtl align=center><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>یك طرف نیروی ایمان در بدتن <BR></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>یك طرف نیروی دانش در سخن</FONT></P> <P dir=rtl align=center><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>نیست فرقی بین ما و دیگری</FONT></P> <P dir=rtl align=center><BR><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>هر زمان انسان باشی بهتری</FONT><BR></FONT></P></FONT> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>فصل ها بگذشت فصل ها سخت و زرد</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>شکر&nbsp; یارب هانگلی تغییر کرد</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>حال , ما و هان گلی هم سفره ایم</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>دل به شلاق خزان نسپرده ایم</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>هان گلی شمشیر دانش بر کفش</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>ذکر یا رحمان تنیده بر دفش</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>دوستان را جمع کرده در برش</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>مثل یک رودی که نا پیدا سرش</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>من میان لشکرش سربازی ام</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>هر زمان آماده جانبازی ام</B><B></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B>&nbsp;</B><B>شعر از محمد انور بیجارزهی- شاعر بلوچ</B></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><BR>&nbsp;</P> text/html 2011-11-17T06:10:57+01:00 shegim1.mihanblog.com فرهاد میری شگیم http://shegim1.mihanblog.com/post/12 <P dir=rtl><FONT face="courier new,courier,monospace" size=4>روستای شگیم با داشتن جاذبه های فراوان طبیعی، گردشگری و تاریخی و یکی از مناطق دیدنی شهرستان نیکشهر است. </FONT><FONT face="courier new,courier,monospace" size=4>این روستا به فاصله 28 کیلومتری شمال مرکز شهرستان نیکشهر واقع شده است از دو راهی روستای هیچان تا روستای شگیم 12 کیلومتر است یعنی از جاده ترانزیت چابهار-نیکشهر- ایرانشهر به میلک زابل 12 کیلومتر فاصله دارد.</FONT></P> <P align=justify><FONT face="courier new,courier,monospace"><FONT size=4><FONT color=#241801><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT>وجود چشمه ها- آبشارها- نخلستانها- جاری بودن آب رودخانه در تمام فصول سال- باغات میوه های گرمسیری و سردسیری- قرار گرفتن نخلستانها، باغات و خانه های مسکونی در حاشیه رودخانه بصورت پلکانی و رودخانه بزرگ و پرآب باعث شده هوای خنک تری را از مرکز شهرستان داشته باشد و این امر سبب شده تعداد زیادی از مردم نیکشهر در گرمای بالای 45 درجه به این روستا جهت تفریح و گردش پناه برند و به این روستا بیایند و علاوه بر تفریح و گردش در استخرهای طبیعی رودخانه ساعت ها به آبتنی بپردازند.</FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="courier new,courier,monospace" size=4>رودخانه پرآب شگیم حتی در زمان خشکسالی آب آن خشک نشده است و تمام فصول سال آب آن جاری است. این رودخانه از ارتفاعات کوههای چانف و برشک سرازیر و پس از مشروب ساختن زمینهای کشاورزی حاشیه این روستا و شهر نیکشهر به دریای عمان می ریزد</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="courier new,courier,monospace" size=4>روستای زیبای شگیم شامل دو روستا (شگیم بالا و پایین )با چشم اندازهای دل انگیز و شامه نواز&nbsp; دارای جمعیتی بالغ بر 2200 نفر و 700 خانوار است.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="courier new,courier,monospace" size=4>روستای(شهیدپرور) شگیم علاوه بر داشتن جاذبه های توریستی و گردشگری از نظر فعالیتهای انقلابی و همراهی با انقلاب در سطح استان بعنوان روستای نمونه می باشد و در طی چند سال از عمر انقلاب تعداد 42 شهید فدای رهبر و انقلاب اسلامی نموده است. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="courier new,courier,monospace" size=4>خانه بهداشت- نعمت برق و روشنایی- دهیاری- شرکت تعاونی روستایی- دفتر خدمات ارتباطی- روستایی و پست بانک از امكانات رفاهی دیگر این دو روستای شگیم بالا و پایین می باشد.</FONT></P> text/html 2011-11-13T07:20:32+01:00 shegim1.mihanblog.com فرهاد میری بخش های این روستا http://shegim1.mihanblog.com/post/5 <P><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>این روستا به دو بخش بالا و پایین تقسیم شده است که فاصله ی زیادی با</FONT></P> <P><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>&nbsp;هم ندارند و به شگیم بالا ( سری شهر ) و به شگیم پایین ( جل شهر ) </FONT></P> <P><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>می گویند. اهالی این دو بخش خیلی باهم سازگارند.</FONT></P> <P><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4></FONT>&nbsp;</P>